Thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế

(TCT online) - Trả lời Công văn số 04-2018/XNK-FLC ngày 17/3/2018 của Công ty TNHH FLECON VIỆT NAM kiến nghị về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế, ngày 8/5/2018 Bộ Tài chính có Công văn 5235/BTC-CST phúc đáp  như sau:
 

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 05/2018/Tax ngày 14/3/2018 của Công ty TNHH Siemens đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài được Siemens Đức cử đến công tác tại Việt Nam. Về vấn đề này, ngày 27/4 Tổng cục Thuế có Công văn 1577/TCT-TNCN hướng dẫn  như sau:

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nước ngoài

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/2018/Tax ngày 14/3/2018 của Công ty TNHH Siemens đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân nước ngoài được Siemens Đức cử đến công tác tại Việt Nam. Về vấn đề này, ngày 27/4/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 1577/TCT-TNCN hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 9250/CT-KTNB ngày 12/3/2018 và Công văn số71005/CT-KTNB ngày 02/11/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội v/v hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, ngày 23/4/2018 Tổng cục Thuế có công văn 1510/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Xét giảm thuế TNCN đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được công văn số 273/CT-TNCN ngày 06/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang về việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo.Vấn đề này, ngày 24/4/2018 Tổng cục Thuế có Công văn  như sau:

Hướng dẫn chính sách thuế tài nguyên, xuất khẩu và TNDN

(TCT online) - Ngày 16/3/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất trả cho chủ hàng nước ngoài.

(TCT online) - Bộ Tài chính nhận được văn bản số 27102017-02/HC-VCST ngày 27/10/2017 của Công ty TNHH Hon Chuan Vietnam (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng nhập khẩu sau đó xuất trả chủ hàng nước ngoài. Về vấn đề này, ngày 2/4/2018  Bộ Tài chính có công văn 3761/BTC-CST phúc đáp như sau: