Kê khai chứng từ nộp thuế vãng lai

(TCT online) - Trả lời Công văn số 1381/CT-TTr ngày 20/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc kê khai chứng từ nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh, ngày 17/8/2018, Tổng cục Thuế có Công văn 3181/TCT-KK hướng dẫn như sau:
 

Xử lý dữ liệu TMS đối với người nộp thuế đã đóng MST

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 826/CT-KK&KTT ngày 4/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xử lý nợ phát sinh khi chuẩn hóa dữ liệu TMS đối với người nộp thuế là Chi nhánh Công ty CP Someco Sông Đà (TP Hà Nội), mã số thuế 5400240573-004. Trong đó, theo phản ánh của Cục Thuế thì dữ liệu nộp thừa trên sổ thuế (sổ theo dõi thu nộp) sau khi chuyển đổi chuyển thành dữ liệu nợ. Về vấn đề này, ngày 15/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3137/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Xử lý vướng mắc về tiền chậm nộp tiền thuế TNCN

(TCT online) - Trả lời Công văn số 21083/CT-TNCN ngày 19/4/2018 của Cục Thuế Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn vướng mắc về tiền chậm nộp tiền thuế TNCN của Công ty CP quảng cáo Hà Thái, ngày 15/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3141/TCT-TNCN hướng dẫn như sau:

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 591/CT-KK ngày 08/3/2018 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, ngày 15/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3154/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

(TCT Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký DN.

Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1039/CT-KTT1 ngày 15/3/2018 và Công văn số 3740/CT-KTT1 ngày 12/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, ngày 9/8/2018, Tổng cục Thuế có Công văn 3081/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 884/CT-THDT ngày 08/03/2018 của Cục Thuế TP Cần Thơ về quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà. Về nội dung này, ngày 9/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3077/TCT-CS hướng dẫn như sau: