Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 30492 ngày 5/8/2020 của ông Nguyễn Đăng Khoa (Tịnh Biên, An Giang) đề nghị hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019. Vấn đề này, ngày 25/8/2020, Tổng cục Thuế có Công văn 3487/TCT-DNNCN trả lời như sau:
 

Điều kiện khôi phục mã số thuế

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 786/CT-NVDTPC ngày 16/3/2020 của Cục Thuế Nghệ An hỏi về khôi phục mã số thuế đối với Xí nghiệp sản xuất VLXD Việt Vinh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thuế GTGT đối với sản phẩm phân bón sinh học

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 5543/VPCP-ĐMDN ngày 8/7/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển đơn phản ánh kiến nghị của Công ty CP sinh học Nông nghiệp Hai Lúa Vàng về cách xác định thuế GTGT đối với sản phẩm phân bón. Về vấn đề này, ngày 6/8/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 3146/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Giải đáp về chính sách thuế TNCN

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 358/CT-TTr ngày 20/5/2020 của Cục Thuế Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với trường hợp ngân hàng Vietbank. Về vấn đề này, ngày 10/8/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 3254/TCT-DNNCN hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 528/CT-TTHT ngày 4/3/2020 của Cục Thuế Trà Vinh về việc quyết toán thuế TNCN năm 2019 của Chi nhánh Viettel Trà Vinh. Ngày 15/7/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2838/TCT-DNNCN hướng dẫn như sau:

Sử dụng hóa đơn điện tử chuyển đổi

(TCT online) - Trả lời Công văn số 07-02/2020/CV-HĐĐT ngày 10/7/2020 của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về sử dụng hóa đơn điện tử, ngày 23/7/2020 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 68698/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN của chuyên gia

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2020-02/KT ngày 7/5/2020 của Công ty TNHH SINARAN Việt Nam TP Đà Nẵng (Công ty) về việc hướng dẫn chính sách thuế TNCN của chuyên gia Nhật khi quyết toán thuế TNCN. Vấn đề này,  ngày 20/7/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2881/TCT-DNNCN như sau: