Xử lý hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định

(TCT online) - Trả lời Công văn số 50.2020/02.WMCLV ngày 24/9/2020 của Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc về chính hóa đơn, ngày 15/10/2020, Cục Thuế Hà Nội có Công văn 91158/CT-TTHT hướng dẫn như sau:
 

Xác định chi phí đối với hàng hóa bị hỏa hoạn

(TCT online) - Trả lời Công văn số 02-2020/CV-SHG đề ngày 2/10/2020 của Công ty CP Tập đoàn Sunhouse (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chi phí đối với hàng hóa bị hỏa hoạn, ngày 14/10/2020, Cục Thuế Hà Nội có Công văn 90968/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ tài chính phát sinh

(TCT online) - Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 95/2020/CV-MXV ghi ngày 15/9/2020 của Công ty CP giao dịch hàng hóa Việt Nam vướng mắc về chính sách thuế theo phiếu chuyển số 935/PC-TCT ngày 21/9/2020 của Tổng cục Thuế. Ngày 9/10/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 89927/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

(TCT online) - Trả lời Công văn số 110/CV/NEAD-2020 ngày 22/9/2020 của Công ty TNHH MTV ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế ngoài kỳ tính thuế. Ngày 9/10/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 89932/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN

(TCT online) - Trả lời Công văn số 082020/CV-NIVC ngày 12/8/2020 của Công ty TNHH Công nghiệp Nishina Việt Nam về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, ngày 9/10/2020 Bộ Tài chính có Công văn 12452/BTC-TCT hướng dẫn như sau:

Hạch toán chi phí tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid

(TCT online) - Trả lời văn bản số AC-NATV/2020-10 ngày 28/9/2020 của Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với chi phí tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid, ngày 9/10/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 89924/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng và chiết khấu thương mại

(TCT online) - Trả lời Công văn số 280/TCKT/2020 ghi ngày 22/9/2020 của Công ty CP MediaMart Việt Nam nêu vướng mắc về chính sách thuế, ngày 6/10/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 88990/CT-TTHT hướng dẫn như sau: