Một số nội dung lưu ý về thuế GTGT khi quyết toán thuế năm 2017

(TCT online) - Thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016,  Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 và Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính về thuế GTGT. Khi thực hiện quyết toán thuế năm 2017 cần lưu ý một số nội dung sau:
 

Xử lý hóa đơn điện tử có mã xác thực bị lỗi

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 8178/CT-TH ngày 24/8/2017 của Cục Thuế TP HCM giải trình về việc hóa đơn điện tử có mã xác thực bị lỗi của Công ty cổ phần Daikin. Về vấn đề này, ngày 9/2/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 542/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

(TCT online) - Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được Công văn số 147/HQTH-NV ngày 07/02/2018 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa phản ánh vướng mắc xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Về vấn đề này, ngày 12/2/2018 Cục Thuế xuất nhập khẩu có Công văn  973/TXNK-CST hướng dẫn như sau:

Phân loại mặt hàng màn hình LCD tích hợp loa và khối xử lý trung tâm

(TCT online) - Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 3751/HQHCM-TXNK ngày 08/12/2017 của Cục Hải quan TP HCM về việc vướng mắc phân loại mặt hàng màn hình LCD tích hợp loa và khối xử lý trung tâm. Về vấn đề này, ngày 13/2/2018 Tổng cục Hải quan có Công văn 973/TCHQ-TXNK hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với thẻ chơi game

(TCT online) - Trả lời Công văn số 18/2017/CV-CT ngày 10/11/2017 của Công ty CP E.KI.M, Công văn số70078/CT-PC ngày 30/10/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội về thuế GTGT, ngày 9/2/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 536/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Xác định mặt hàng áp dụng thuế GTGT 5%

(TCT online) - Trả lời Công văn số 230/TTBT ngày 28/12/2017 và Công văn số 1911/TTBT ngày 19/11/2017 của Công ty CP đầu tư du lịch và phát triển thủy sản về việc xin áp dụng thuế GTGT 5%, ngày 9/2/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 546/TCT-CS hướng dẫn  như sau:

Dự án Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường

 
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Nghị quyết số .../2018/QH14 ngày .../.../2018 của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Bộ Tài chính kính trình Chính phủ dự án Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường (sau đây gọi chung là dự án Nghị quyết) như sau: