Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 528/CT-TTHT ngày 4/3/2020 của Cục Thuế Trà Vinh về việc quyết toán thuế TNCN năm 2019 của Chi nhánh Viettel Trà Vinh. Ngày 15/7/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2838/TCT-DNNCN hướng dẫn như sau:
 

Sử dụng hóa đơn điện tử chuyển đổi

(TCT online) - Trả lời Công văn số 07-02/2020/CV-HĐĐT ngày 10/7/2020 của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về sử dụng hóa đơn điện tử, ngày 23/7/2020 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 68698/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN của chuyên gia

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2020-02/KT ngày 7/5/2020 của Công ty TNHH SINARAN Việt Nam TP Đà Nẵng (Công ty) về việc hướng dẫn chính sách thuế TNCN của chuyên gia Nhật khi quyết toán thuế TNCN. Vấn đề này,  ngày 20/7/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2881/TCT-DNNCN như sau:

Trường hợp được miễn chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử

(TCT online) - Cục Thuế Hà Nội nhận được Công văn số 321/CNHN đề ngày 22/6/2020 của Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm TW Codupha Hà Nội (sau đây gọi là Chi nhánh), hỏi về việc miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử, ngày 14/7/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 65276/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Lệ phí môn bài đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh

(TCT online) - Trả lời Công văn số 6781/CT-TTHT ngày 10/6/2020 của Cục Thuế TP HCM về lệ phí môn bài đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh, ngày 15/7/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2842/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Thuế GTGT đối với hoạt động đào tạo kỹ năng

TCT online -  Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4533/CT-TTHT ngày 3/12/2019 của Cục Thuế TP Đà Nẵng về thuế GTGT đối với hoạt động đào tạo kỹ năng. Về vấn đề này, ngày 29/6/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2671/TCT-CS  hướng dẫn như sau:

Kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2621/CT-TTKT ngày 12/06/2020 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận phản ánh về việc kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh. Về vấn đề này, ngày 26/6/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2621/TCT-KK hướng dẫn như sau: