Thuế TNDN đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn

(TCT online) - Trả lời Công văn số 02.AC.20 ngày 14/4/2020 của Công ty TNHH Summit Auto Seats Industry (Hà Nội) bổ sung thông tin tài liệu cho Công văn số 01.AC.20 ngày 25/3/2020 hỏi về ưu đãi thuế TNDN đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, ngày 11/5/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 33313/CT-TTHT hướng dẫn như sau:
 
 
- Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:
 
+ Tại Khoản 1 Điều 10 sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính như sau:
 
“3. Không áp dụng ưu đãi thuế TNDN và không áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả DN thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) đối với các khoản thu nhập sau:
 
a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.
 
b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.
 
c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB theo quy định của Luật Thuế TTĐB. ”
 
+ Tại Khoản 2 Điều 10 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính như sau:
 
“4. DN có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:
 
...b) DN có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.
 
...- DN có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về địa bàn có phát sinh thu nhập ngoài địa bàn thực hiện dự án đầu tư thì:
 
(i) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn.
 
(ii) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn. Việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với khoản thu nhập này được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời gian và mức ưu đãi thuế TNDN của DN, tại địa bàn thực hiện dự án đầu tư.
...”
Căn cứ các quy định trên, nếu năm 2019 Công ty TNHH Summit Auto Seats Industry (Hà Nội) đang được hưởng ưu đãi TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi (bao gồm cả lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn phát sinh trên địa bàn ưu đãi) trừ các khoản thu nhập nêu tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.
 
Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 1 (Cục Thuế TP Hà Nội) để được hướng dẫn cụ thể.
TCT
 

Thuế TNCN đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài

(TCT online) - Trả lời công văn đề ngày 24/02/2020 của bà Lê Thị Thanh A hỏi về chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc, ngày 27/4/2020 Cục Thuế  Hà Nội có Công văn 27683/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Cơ quan thu phí được để lại 50% mức thu phí sở hữu công nghiệp

(TCT online) - Từ 1/7/2020, cơ quan thu phí được để lại 50% mức thu phí sở hữu công nghiệp.

Quy định mới về chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

(TCT Online) - Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 sẽ cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020.

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 94 về xử lý nợ thuế sẽ có hiệu lực từ 1/7/2020

(TCT Online) - Nhằm tạo cơ sở cho việc xử lý nợ thuế thống nhất, đúng quy định pháp luật, Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội. 

Hướng dẫn gia hạn nộp tiền thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

(TCT online) - Trả lời Công văn số 20200415/TVE-ACC ngày 15/4/2020 của Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về gia hạn nộp tiền thuế, ngày 29/4/2020 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 28549/CT-TTHT hướng dẫn như sau: