Cục Thuế Phú Yên ban hành nhiều văn bản đẩy mạnh quản lý về lĩnh vực đất đai

(TCT online)- Trong tháng 10, Cục Thuế Phú Yên cho biết, đã phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan tham gia họp giải quyết các trường hợp về lĩnh vực đất đai, về giá...Cụ thể là cùng phối hợp sở KHĐT góp ý kiến về ưu đãi 05 đầu tư dự án mới, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xác định 15 đơn giá thuê đất và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính cho các công trình, dự án thuê đất… 

Đồng thời, kịp thời triển khai thực hiện các chính sách thu có liên quan đến đất đai; Ban hành công văn hướng dẫn về thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất cho người nộp thuế. Kiểm tra hồ sơ miễn tiền thuê đất cho cácDN, tổ chức, trình lãnh đạo Cục Thuế xem xét, quyết định. Kịp thời ban hành văn bản, thông báo liên quan đến lĩnh vực lệ phí trước bạ. Đôn đốc người sử dụng đất trúng đấu giá đất nộp tiền vào ngân sách nhà nước, kịp thời ban hành Thông báo tiền chậm nộp tiền sử dụng đất.

Cũng trong tháng 10, Cục thuế đã tổng hợp, chỉnh lý dữ liệu về các công trình thuê đất trên toàn tỉnh, rà soát các công trình, dự án hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất để phối hợp với Sở TNMT thực hiện xác định lại đơn giá thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó,Cục thuế còn đẩy mạnh hướng dẫn việc giảm 30% thuế TNDN của năm 2020 theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP, giảm 15% tiền thuê đất theo Quyết định 22/2020/QĐ-TTg của Chính phủ. Báo cáo Tổng cục việc giảm 15% tiền thuê đất theo Quyết định 22/2020/QĐ-TTg đối với các DN thuê lại đất của Trung tâm dịchvụ công ích. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Đến nay số đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử là 1.544, chiếm 46% số doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn./.                                                                                                                                                                                                                     Thanh Loan

Gửi bình luận


Mã bảo mật