Thêm một hình thức hỗ trợ trực tiếp cho nông nghiệp

(TCT Online) - Với đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) thêm 5 năm cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, ông Phạm Đình Thi-Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) cho rằng, nếu được thông qua đây sẽ là hình thức hỗ trợ trực tiếp, hiệu quả cho nông nghiệp.

 

Ông có thể cho biết, vì sao Bộ Tài chính lại đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm 5 năm?

 

Việc Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất miễn thuế SDĐNN thêm 5 năm nữa xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết là, tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X nêu rõ: nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của nước ta.

 

Vì vậy, cần phải đẩy mạnh chủ trương tích tụ, tập trung đất đai phục phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao. Trong khi Điều 142, Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định, Nhà nước khuyến khích hình thức phát triển kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân nhằm khai thác có hiệu quả đất đai để phát triển sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối gắn với dịch vụ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 

Thứ nữa, đề xuất này nhằm tiếp tục góp phần khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn,  góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả, an toàn và bền vững. Ngoài ra, việc miễn thuế SDĐNN thêm 5 năm còn tiếp tục góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Theo nội dung dự án, những đối tượng nào tiếp tục được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và làm sao để đánh giá chính xác các đối tượng này, thưa ông?

 

Nội dung tại dự thảo nghị quyết đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN theo quy định Nghị quyết số 55/2010/QH12 và Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31/12/2025. Theo đó, tiếp tục thực hiện miễn thuế SDĐNN đối với đất đang sản xuất nông nghiệp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, kể cả trường hợp đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất, đất do thành viên nhận giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp và đất góp vốn để thành lập hợp tác xã.

 

Riêng đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho các tổ chức quản lý, nhưng không trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp vẫn phải nộp 100% thuế SDĐNN trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất. Việc xác định các trường hợp này sẽ thông qua hợp đồng nhận thầu giữa các tổ chức được giao đất với tổ chức, cá nhân khác.

 

Với đề xuất tiếp tục miễn thuế, cơ quan soạn thảo đánh giá tác động như thế nào đến số thu NSNN, cũng như nông nghiệp, nông dân, nông thôn nếu Nghị quyết được thông qua?

 

Việc đề xuất tiếp tục miễn thuế SDĐNN đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu NSNN, do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế. Với số thuế SDĐNN được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm sẽ tiếp tục là hình thức hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, là nguồn tài chính quan trọng đầu tư trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa.

 

Đồng thời, giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, góp phần động viên người nông dân yên tâm sản xuất, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp, từ đó thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững. 

 

Xin cảm ơn ông!

Thuý Nga (ghi)

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật