Cục Thuế Hậu Giang: Đón Huân chương Lao động hạng Nhất

(TCT online) - Ngày 16/1, Cục Thuế Hậu Giang tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và triển khai nhiệm vụ công tác thuế 2019. 

 

 

 
Năm 2018, số thu ngân sách do ngành thuế Hậu Giang thực hiện được 3.347.745 triệu đồng, đạt 122,40% dự toán pháp lệnh và tăng 11,82% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất thực hiện được 3.128.997 triệu đồng, đạt 123,43% dự toán pháp lệnh và tăng 12,66% so với cùng kỳ.Trong tổng số 12 nguồn thu theo khu vực, sắc thuế, có 09 nguồn thu vượt mức dự toán pháp lệnh như Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 1.297 triệu đồng, đạt 259,40% dự toán BTC, HĐND tỉnh giao, tăng 13,28% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách: 83.751 triệu đồng, đạt 146,93% dự toán BTC, HĐND tỉnh giao, tăng 17,02% so với cùng kỳ; thu từ DNNN đạt 77.413 triệu đồng, đạt 124,86% dự toán BTC, HĐND tỉnh giao, tăng15,46% so với cùng kỳ; thu từ DN có vốn ĐTNN là 118.516 triệu đồng, đạt 118,52% dự toán BTC, HĐND tỉnh giao; thu Tiền sử dụng đất: 218.748 triệu đồng, đạt 109,37% dự toán pháp lệnh…
 
Nhìn chung, Cục Thuế Hậu Giang đã tổ chức triển khai kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh về hỗ trợ DN; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của DN; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, tạo sự đồng thuận và dần nâng cao tính chấp hành pháp luật của người nộp thuế, nhất là số tiền thuế nợ có khả năng thu đã giảm so với thời điểm đầu năm. Từ đó, nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 đã vượt mức dự toán BTC, HĐND tỉnh giao.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý thuế vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế như công tác thu ngân sách còn một số nguồn thu không đạt theo yêu cầu dự toán, trong đó có một số nguồn thu chưa có tính ổn định; công tác khai thác nguồn thu và chống thất thu từng lúc, từng nơi chưa tập trung quyết liệt. Ngoài ra, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuế còn trễ hạn so với quy định; việc đôn đốc thu, nộp số tiền thuế qua kiểm tra thuế vào NSNN không đạt theo chỉ tiêu được giao (đạt 78,71%). Công tác phối hợp cưỡng chế nợ thuế từng lúc, từng nơi còn thiếu quyết tâm và quyết liệt, đặc biệt là cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, nhưng việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế còn nhiều vướng mắc, bất cập, chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Từ đó, tổng số tiền thuế nợ còn tăng so với đầu năm.
 
Để tiếp tục khắc phục những tồn tại, vướng mắc, trong năm 2019, Cục Thuế Hậu Giang đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thuế năm 2019, gồm triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2019 được giao (Theo chỉ đạo Tổng cục Thuế dự toán thu phấn đấu thực hiện vượt 5 %).
 
Cùng với đó, thực hiện các chính sách của Chính phủ về những giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2018 kết hợp với đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức thuế trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.
 
 
Giải pháp thực hiện là triển khai thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tại các kỳ họp về các vấn đề liên quan đến công tác thu NSNN, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CPngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 2019; Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, đảm bảo thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng hợp của cơ quan thuế trong công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn; xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các khoản thu, sắc thuế còn thất thu để đề ra các giải pháp quản lý thu kịp thời; phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh giao dự toán cho các đơn vị thu. Đồng thời phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua phấn đấu thu ngân sách ngay từ đầu năm, phấn đấu thực hiện hoàn thành dự toán NSNN năm 2019 của Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao.
 
Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật các chính sách thuế mới để triển khai và giải quyết kịp thời vướng mắc, khó khăn cho người nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế; đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, nhằm nâng cao sự hài lòng của DN với cơ quan thuế. Đồng thời thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với DN có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, những DN sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và những DN cố tình chây ỳ, không nộp tiền thuế đúng hạn.
 
Để tăng cường công tác chống thất thu ngân sách, Cục Thuế Hậu Giang cũng sẽ áp dụng công tác chống thất thu theo nguyên tắc quản lý rủi ro, kết hợp kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế trước, đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao năm 2019 và đạt tối thiểu 19% số lượng DN thuộc diện quản lý thuế, phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra cao hơn năm trước;tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan phòng, chống và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận về thuế, trốn thuế, gian lận thương mại, gian lận về giá; thực hiện đôn đốc kịp thời các khoản cổ tức, lợi nhuận sau thuế của DNNN theo quy định.
 
Thực hiện việc giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2019 kịp thời theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế; giám sát việc phân loại nợ thuế, đảm bảo theo tiêu chí, đầy đủ về hồ sơ và phản ánh đúng bản chất của các khoản tiền thuế nợ; tiếp tục triển khai phương án quản lý, đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng và cưỡng chế nợ thuế theo Chỉ thị số 04/CT-BTC; kiên quyết công khai trên trang điện tử và các báo, đài địa phương đối với người nộp thuế chây ỳ, không nộp tiền thuế đúng hạn để thu hồi kịp thời số tiền thuế nợ vào NSNN, hạn chế nợ mới phát sinh làm gia tăng thêm nợ thuế, đảm bảo tỷ lệ tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2019 xuống dưới 5% trên tổng thu NSNN.
PV

Gửi bình luận


Mã bảo mật