Ngành thuế Phú Thọ: Quyết tâm hoàn thành số thu 6.461 tỷ đồng năm 2019

(TCT online) - Năm 2018, số thu NSNN do ngành thuế Phú Thọ thực hiện hơn 6.272 tỷ đồng, bằng 108,1% dự toán. Đây là năm đầu tiên ngành thuế Phú Thọ có số thu vượt trên 6.000 tỷ đồng và là năm tiếp theo có số thu tăng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường xuyên của địa phương. 
 
 
Kết quả đó cho thấy, công tác điều hành chính sách kinh tế, tài chính của các cấp chính quyền, ban, ngành địa phương đã phát huy hiệu quả, tác động  tích cực đến sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, NNT đã nỗ lực lực khắc phục khó khăn, tìm kiếm thị trường, đầu tư mở rộng, cải tiến kỹ thuật, công nghệ... nên hoạt động sản xuất kinh doanh đã có nhiều khởi sắc, thực hiện nộp đúng, nộp đủ, nộp kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào NSNN. 
 
Bước vào năm 2019, ngành thuế Phú Thọ được giao dự toán thu NSNN là 6.461 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất là 600 tỷ đồng. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, ban lãnh đạo Cục Thuế đã chỉ đạo cho các đơn vị chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế về quản lý thu ngân sách; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành địa phương trong công tác thu nộp NSNN. Cùng với đó, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, đối thoại, giải đáp kịp thời về chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp NNT phát triển sản xuất, kinh doanh.
 
Đặc biệt, Cục Thuế đã tham mưu cho UBND tỉnh giao dự toán thu cho các huyện, thành, thị sát với thực tế phát sinh; tổ chức rà soát, đánh giá, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn. Trên cơ sở đó, có giải pháp kiến nghị  UBND các cấp chỉ đạo các ngành, cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. Các đơn vị chủ động triển khai công tác thanh kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng; tập trung vào các DN có rủi ro cao về thuế như các DN lớn, DN có dấu hiệu chuyển giá, DN xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản và đôn đốc thu nộp kịp thời số tiền thuế sau thanh kiểm tra vào NSNN. 
 
Trong công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị tập trung phân tích nguyên nhân nợ, rà soát, điều chỉnh kịp thời số tiền nợ sai, nợ ảo, đảm bảo cập nhật việc đôn thu hồi nợ trên ứng dụng TMS kịp thời chính xác; phấn đấu giảm nợ xuống mức thấp nhất, đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao; tiếp tục công khai thông tin NNT chây ỳ nợ thuế; phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp thu nợ, cưỡng chế nợ thuế nhằm tăng thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành dự toán giao…
Với quyết tâm cao ngay từ đầu năm, ngành thuế Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN được giao./. 
                                                     Nguyễn Huy Hồng
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật